Co je a není formativní hodnocení

Školní hodnocení by mělo mít pozitivní dopad na proces učení žáků a mělo by být založeno na respektující komunikaci. Přesvědčit rodiče žáků, aby nelpěli na strohém známkování, ale bude náročné.

Hlavním rozdílem formativního hodnocení, tedy zpětné vazby pro zlepšení učení, a sumativního hodnocení, tedy hodnocení výsledků učení, je úloha žáka v procesu učení a hodnocení. Díky využívání metod formativního hodnocení se z žáka stává aktivní účastník procesu svého učení. Ovšem proniknout do zákonitostí formativního hodnocení není pro vyučující snadné.

Sumativní hodnocení podává informaci pouze o úrovni znalostí a potažmo dělí žáky do výkonnostních kategorií, opakovaně je může stavět na stejnou startovní čáru.  „Zatímco sumativní hodnocení vyjádřené nejčastěji známkami vyjadřuje konečnost procesu, formativní hodnocení je spojeno s procesem, průběhem výuky. V sumativním hodnocení dáváme žákovi jen najevo, zda ví či rozumí. Ale ve formativním hodnocení mu pomáháme identifikovat jeho vzdělávací potřeby a těm přizpůsobujeme výuku tak, aby každý žák dosáhl lepších učebních výsledků,” upřesnila Veronika Laufková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

„Hodnocení je především nástrojem zpětné vazby, která by ovšem měla být efektivní. Měla by podporovat žákovo učení a rozvíjet interakci mezi učitelem a žákem i žáky navzájem,“ říká Michal Orság, ředitel organizace EDUkační LABoratoř. Formativní hodnocení má potenciál vést žáky na cestě ke vzdělání, informuje je o tom, v čem se mohou zlepšil a jak mají postupovat, aby byli v procesu učení úspěšní. Pomáhá a dává možnost volby, tedy přivádí žáky k zodpovědnosti a nabádá k aktivitě.

Vědomí toho, že učitel různými způsoby hodnotí v podstatě po celou dobu své přítomnosti ve třídě, je pro změnu pohledu na proces hodnocení nejpodstatnější. Respektující přístup, tedy verbální a stejnou měrou důležitá i nonverbální komunikace se žáky, dává základ pozitivní motivaci a zájmu o učení. Pomůže-li učitel svým způsobem hodnocení žákům přijmout učení za své, jako něco, co dokáží ovlivňovat, udělá pro jejich budoucnost maximum.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách (r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008212) je podpora základních škol v zavádění formativního hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:

Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy.

Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:

EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Pomáháme školám a učitelům při zavádění moderních technologií do vzdělávání, protože jsme přesvědčeni o jejich přínosu pro rozvoj školství a vzdělávání. Pedagogům nabízíme akreditované kurzy, populárně-naučné publikace a odborné konference. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber