Formativní hodnocení je šance pro žáka se zlepšovat, pracovat na sobě a dojít k cíli

V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Skupiny nabízí pedagogům z okolních škol kolegiální podporu při zavádění formativního hodnocení do jejich praxe.

Lada Fejferová, lídr skupiny formativního hodnocení pro 1. stupeň v CKP fungujícím na ZŠ Chomutov, kde působí také jako speciální pedagog a výchovný poradce, k formativnímu hodnocení říká: Některé techniky jsem používala, ale netušila jsem, že se jedná o formativní hodnocení. Účast v projektu mi dala teoretické i praktické znalosti v oblasti formativního hodnocení. Na mé zavedené techniky FH nyní koukám i z jiného pohledu – snažím se například více propracovat kritéria.“

Cestu spatřuje v postupném proškolování pedagogů v oblasti FH, ne v povinném zavedení: „Formativní hodnocení by mělo být součástí hodnocení na školách, ale nemělo by smysl nutit učitele povinně hodnotit žáky formativně. I z toho důvodu, že tento způsob hodnocení se velká část učitelů při vysokoškolském studiu neučila, tedy ho neumí používat,“ říká Fejferová.

To souvisí i se známkováním. „Myslím si, že pokud se žákovi dostane zpětné vazby a jsou jasně nastavená kritéria hodnocení, pak je používání známek v pořádku,“ popisuje Fejferová. A pokračuje v popisu práce s FH na ZŠ Chomutov: „Na 1. stupni naší školy používá některé techniky formativního hodnocení velká část pedagogického sboru. Někteří proškolení kolegové začínají nad FH více přemýšlet. Nyní se začínají s FH blíže seznamovat další učitelé – učitelé sami projevují zájem o práci ve skupinách FH.“

Důležitou roli hrají rodiče. „Od rodičů, kteří se zajímají o školní výsledky vzdělávání svého dítěte, mám kladné reakce. Spolupracují např. při společném hodnocení dětí. Těmto rodičům přijde formativní hodnocení zajímavé, sdělují, že je to něco, co oni nepoznali.“

O něco hůře vnímá situaci ohledně absolventů pedagogických fakult: „Nezaznamenala jsem od žádného nastupujícího kolegy nápady týkající se technik formativního hodnocení. Mladí kolegové na skupinách FH říkají, že pojem FH znali, ale dále s ním nepracovali,“ uvádí Lada Fejferová.

Ve formativním hodnocení však vidí šanci. „Pro žáka šance se zlepšovat, pracovat na sobě, dojít k svému cíli. Také si osvojit hodnocení sebe a druhých. Pro učitele šance se zamýšlet více nad cíli a kritérii pro různě nadané děti, šance pochopit každého žáka,“ uzavírá Fejferová.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která se věnuje vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber