Formativní hodnocení, nebo responzivní výuka?

V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se s dalšími schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky.

Dylan Wiliam, jeden z nejznámějších odborníků v oblasti vzdělávání a formativního hodnocení, sám v minulosti potvrdil, že by termín formativní hodnocení (formative assessment) již nyní nepoužil a větší logiku mu dává spojení responzivní výuka (responsive teaching).

Responzivní výuka je něco, co by postupně mohlo nahradit úzkoprofilové vnímání formativního hodnocení. Jedná se o koncept pedagogické práce, ve kterém se učitel snaží co nejlépe reagovat na vzdělávací potřeby svých žáků. Vede učitele při pečlivém plánováním jejich výuky s důrazem na stanovování cílů učení. Pomáhá odhalit, čemu žáci rozumí a v čem konkrétně by potřebovali pomoci. Radí, jak na základě svých zjištění mohou pedagogové výuku upravovat, jak žáky podporovat, aktivizovat a motivovat v tom, aby se zlepšovali.

Formativní hodnocení a responzivní výuka mají mnoho společného. Jejich závěry vychází z relevantních výzkumů, snaží se o podporu každého žáka v učení a pomáhají učitelům, aby v rámci svých postupů byli co nejefektivnější. Hlavním podnětem, který dal vzniknout responzivní výuce, byla snaha oprostit formativní hodnocení od dvou zkreslení, se kterými snad od samotného vzniku zápolí.

Prvním z nich je samotný název, který v sobě zahrnuje slovo hodnocení. A přestože zpětná vazba je jedním z pilířů formativního hodnocení, není zdaleka pilířem jediným. Často se tedy učitelé zaměřují pouze na hodnocení jako takové, ale plánování výuky či třeba získávání důkazů o učení žáků zůstává v pozadí.

Druhým je vnímání formativního hodnocení jako souboru zaručených technik, které můžeme nahodile aplikovat a dostaví se očekávaný efekt. Dlouhodobě se snažíme učitelům a odborné veřejnosti vysvětlovat, že žádný nástroj nezaručuje snadné a rychlé řešení obtíží ve výuce a pokud je budou učitelé používat bez důkladného promyšlení celého plánovaného konceptu, nebude nástroj fungovat dobře. Responzivní výuka nepřináší učitelům pouhý soubor konkrétních technik, ale zaměřuje se spíše na obecnější postupy, které si každý učitel může přizpůsobit svému předmětu a své praxi.

Responzivní výuka je vhodná pro všechny učitele i žáky na všech typech škol. U učitelů se ale přidává podmínka, že by se zásadami responzivní výuky měli řídit dobrovolně, tedy nikoliv kvůli nátlaku ze strany vedení. Je to stejné, jako u jakékoli jiné změny. Když se pro ni učitelé nerozhodnou sami, nebude dobře fungovat. Z toho je zřejmé, že například jakékoli plošné zavádění by ztrácelo smysl.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která se věnuje vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber