Formativní hodnocení v neformálním vzdělávání

Mnoho rodičů má v období prázdnin starosti s tím, jak zajistit svým dětem zajímavý program. Rok od roku roste zájem o letní a příměstské tábory, které mimo zábavy, dozoru a stravy nabízejí také nějaký druh vzdělávání. Děti v jakékoli věkové kategorii od předškoláků až po teenagery se učí na každém kroku a vstřebávají jak pozitivní tak negativní podněty. Proto je nesmírně důležité, aby rodiče při výběru letních aktivit pro své děti dbali také na to, kdo a také jak bude na jejich děti působit.

Výběr tematického zaměření letního tábora by rodiče měli konzultovat s dítětem, prázdniny jsou dobou, kdy by děti měly mít právo určitý čas trávit po svém a věnovat se tomu, co je baví. Na rodičích by pak měl být výběr konkrétního organizátora. Kvalita vzdělávacích aktivit se ovšem nepozná podle reklamních sloganů nebo ceny. Kvalitu neformálního volnočasového vzdělávání lze poznat podle odbornosti a zkušeností lektorů či vedoucích, kteří o děti budou pečovat. To by mělo být to, o co by se rodiče měli při výběru letních či příměstských táborů zajímat především.

Kvalitní organizátoři letních táborů si na výběru svých spolupracovníků dávají záležet a sami je v rozvoji jejich odbornosti podporují organizováním různých soustředění před samotným začátkem táborů. Proto nemají problém pak své klienty o zkušenostech svých lektorů a vedoucích informovat a dokáží pojmenovat i principy a hodnoty, které ve vzdělávání a především v přístupu k dětem jako tým preferují.

Letní tábory jsou oproti školnímu či klasickému neformálnímu vzdělávání formou kroužků specifické v tom, že děti nemají možnost každodenního ukotvení svých emocionálních zážitků v bezpečí rodinného prostředí. Lektoři a vedoucí by si toho měli být vědomi a při vzdělávacích aktivitách, které v rámci letních táborů probíhají, by se měli také zaměřit na způsoby, kterými své svěřence hodnotí a jak na ně konkrétní děti reagují. Díky vhodným metodám hodnocení mohou zájem dítěte o určitou oblast buď podpořit nebo ho od ní naopak odradit.

Na tematických táborech, se zaměřením na sport, jazyky, hudbu, výtvarné činnosti či jiné, lze předpokládat koncentraci dětí, které mají pro danou oblast nadání či o ni projevují zájem. Proto je citlivý přístup k hodnocení jejich činností v rámci skupinových či individuálních aktivit velice důležitý. Pro vhodný rozvoj talentu a nadání jsou ideální metody formativního hodnocení, které je možné v rovině neformálního vzdělávání bez problémů aplikovat.

Především princip poskytování okamžité efektivní zpětné vazby, která dětem přináší informace na základě kterých mohou své dovednosti dále rozvíjet a uvědomovat si, jaké cesty k jejich rozvoji vedou, je pro rozvoj potenciálu dětí velice přínosný.

„Využití formativního hodnocení při neformálním vzdělávání je krok správným směrem. Je však potřeba si dát pozor na to, aby zpětná vazba byla opravdu formativní. Stejně jako pedagogové, měli by se formativnímu hodnocení učit i další aktéři jakéhokoliv vzdělávacího procesu,“ říká Michal Orság, ředitel vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:

Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy.

Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:

EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Pomáháme školám a učitelům při zavádění moderních technologií do vzdělávání, protože jsme přesvědčeni o jejich přínosu pro rozvoj školství a vzdělávání. Pedagogům nabízíme akreditované kurzy, populárně-naučné publikace a odborné konference. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber