Kritéria úspěchu pomáhají učitelům i žákům

Kritéria úspěchu slouží jako měřítko k posouzení toho, do jaké míry žák splnil stanovený výchovně-vzdělávací cíl. Dobře formulovaná kritéria pomáhají učiteli při hodnocení žákova výkonu, jsou solidní oporou při vrstevnickém hodnocení a sebehodnocení žáků a vnáší do procesu hodnocení prvek transparentnosti a spravedlnosti. Žáci na základě stanovených kritérií lépe chápou, jaký výkon se od nich očekává a jsou úspěšnější při dosahování cílů. 

Kritéria se vyskytují v různých podobách od jednoduchých piktogramů po několikastránkové elaboráty. Pedagogové s nimi mohou pracovat už v mateřských školách. Pravidla a povinnosti dětí vyjádřené v podobě obrázků či schémat chápou i předškoláci. Vyobrazení by zde měla být jednoduchá a intuitivní, aby jasně vystihovala svou podstatu a děti bez problémů rozuměly tomu, co se od nich očekává.

Při formulaci kritérií je vždy nutné objasnit žákům, co se pod jednotlivými požadavky konkrétně skrývá. Vhodným způsobem je nechat žáky, aby klíčové znaky pojmenovali sami. K tomu je příhodné použít anonymní práce, na základě kterých jsou žáci schopni lépe identifikovat to, co je na nich dobré a co nevyhovující a chápou tak lépe požadavky, které by mělo splňovat jejich vlastní dílo. 

Důležité je použít práce skutečně anonymní, tím není myšlena práce žáka dané třídy, na které učitel pouze zakryje autorovo jméno. Může použít starší výtvory žáků z vyšších ročníků, nebo vytvoří vlastní práci, kterou představí jako žákovskou.

Při této činnosti je třeba poskytnout žákům minimálně dvě práce s výrazným rozdílem v kvalitě. Porovnáváním odlišných výstupů jsou žáci schopni mnohem lépe definovat vlastnosti dobré a špatné práce. Další výhodou je, že žáci odhalí chybu v cizí práci snadněji, než ve své vlastní a pokud se jim to podaří, je mnohem menší pravděpodobnost, že ji pak sami zopakují.

V další fázi učitel předloží žákům práce s menšími rozdíly v kvalitě, aby se naučili identifikovat drobné odlišnosti, které ovlivňují kvalitu výstupu a potažmo i jeho hodnocení. Takových prací je možné použít několik, nechat žáky, aby je seřadili od nejlepší po nejhorší a uvedli argumenty, proč postupovali daným způsobem.

Ve chvíli, kdy již žáci již rozumí stanoveným kritériím, seznámí je učitel s pracemi, které jsou hodnoceny výborně, ale jedna je lepší než druhá. V té chvíli si žáci tříbí cit pro kvalitu a odhalují vlastnosti excelentní práce.

Je asi zřejmé, že výše zmíněný postup je časově náročný, je ale třeba si uvědomit, že není potřeba takto postupovat pokaždé, když chce učitel s kritérii pracovat. Často stačí, když si žáci s učitelem kritéria objasní prostřednictvím vedené třídní diskuse. Ať se učitel rozhodne pro jakýkoli způsob zavedení kritérií, vždy by se měl ujistit, že ve třídě není nikdo, kdo by jejich podobě nerozuměl.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:

Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Pomáháme školám a učitelům při zavádění moderních technologií do vzdělávání, protože jsme přesvědčeni o jejich přínosu pro rozvoj školství a vzdělávání. Pedagogům nabízíme akreditované kurzy, populárně-naučné publikace a odborné konference. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber