Nový školní rok s formativním hodnocením

Dovednosti lídra, formy kolegiální profesní podpory a tvorba akčního plánu vedení skupin formativního hodnocení, to jsou hlavní oblasti, kterým se bude v nadcházejícím období pod vedením odborníků věnovat 18 lídrů skupin formativního hodnocení při svých dalších setkáních. Vznik skupin formativního hodnocení je cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř. Do projektu je zapojeno 9 škol ze 4 krajů a na 30 učitelů.

Hlavním cílem projektu je pomoci základním školám v Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji při zavádění formativního hodnocení do výuky tak, aby docházelo ke zlepšení učení žáků. Za tímto účelem vznikne na zapojených školách síť Center kolegiální podpory, která budou sloužit jako místa k setkávání učitelů z okolních škol a svou činnost zahájí v říjnu tohoto roku.

Pedagogové jednotlivých škol, kteří na sebe vzali roli lídrů skupin formativního hodnocení, se v minulém školním roce při svých setkáních věnovali formativnímu hodnocení po stránce obsahové. Naučili se, na jakých principech, metodách a technikách formativní hodnocení stojí a pod vedením odborníků z PedF UK si získané vědomosti ověřovali i v praxi své výuky. Seznámili se s tím, co je a není formativní hodnocení, jak poskytovat efektivní zpětnou vazbu ve výuce nebo jak a proč pracovat s cíli učení.

V další etapě projektu se budou věnovat rozvoji dovedností, které už přímo souvisejí s rolí lídra a s praktickou realizací kolegiální podpory. „Být sám kvalitním učitelem neznamená automaticky dokázat potřebné dovednosti rozvíjet u jiných učitelů, tedy být dobrým lídrem pro své kolegy.  Pro některé naše učitele je to role zcela nová, je proto důležité připravit je na její specifika,“ uvádí Tereza Krčmářová z PedF UK.

Úkolem lídrů Center kolegiální podpory bude vytvoření akčního plánu vedení skupin formativního hodnocení, na základě kterého bude proces zavádění formativního hodnocení na jednotlivých školách probíhat. Skupiny formativního hodnocení se budou pravidelně setkávat a vyučující budou společně sdílet své zkušenosti z výuky. Úkolem lídra bude tyto skupiny koordinovat, motivovat a inspirovat příklady vlastní praxe, podporovat a pomáhat jim překonávat případné nesnáze na cestě ke změně, kterou zavádění formativního hodnocení bezesporu je.

„Při zavádění formativního hodnocení nepřichází změna hned, ze dne na den. Je potřeba se tématu intenzivně věnovat a jde o obrovskou časovou investici. Zároveň by na sebe učitelé však neměli klást příliš velké nároky. Stačí malé krůčky, ale je důležité, aly změna byla trvalá,“ říká Michal Orság, ředitel vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:

Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy.

Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:

EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Pomáháme školám a učitelům při zavádění moderních technologií do vzdělávání, protože jsme přesvědčeni o jejich přínosu pro rozvoj školství a vzdělávání. Pedagogům nabízíme akreditované kurzy, populárně-naučné publikace a odborné konference. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber