Pokud se při práci s žáky využívá formativní hodnocení, žáci sami vědí, jak na tom jsou

V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Skupiny nabízí pedagogům z okolních škol kolegiální podporu při zavádění formativního hodnocení do jejich praxe. Názory učitelů představujeme v pravidelných tiskových zprávách.

Eva Machová učí na ZŠ ve Zdicích a je zde lídrem pro 1. stupeň. „Prvky formativního hodnocení jsem do své výuky zařazovala i dříve, ale systematičtěji jsem s ním začala pracovat, když jsem začala učit v 1. třídě., neboť na naší škole se v 1. a 2. ročníku hodnotí slovně a slovní hodnocení přímo vybízí k tomu, aby žáci v hodinách FH používali,“ říká Machová.

Eva Machová si myslí, že povinné nastavení formativního hodnocení by nezaručilo jeho kvalitní zavedení. „V používání formativního hodnocení vidím pozitivní vliv na rozvoj každého žáka. Žáci se učí vzájemně komunikovat, dodržovat pravidla komunikace, vyjádřit svůj názor. Každý žák dokáže zhodnotit svou práci, dokáže vyjádřit, co potřebuje, aby dosáhl stanovených cílů nebo se jim v rámci svých možností co nejvíce přiblížil. To je jen částečný výčet toho, jaký vliv má FH na žáky. Proto je důležité, aby tak FH vnímal i učitel, protože když nebude vnitřně přesvědčen o jeho pozitivním přínosu pro žáky, nebude ho používat cíleně a stane se pouze formálním.“

„V 1. a 2. třídě bych se určitě přikláněla k tomu, aby žáci byli hodnoceni slovně, nebyli stresováni známkami a naučili se vnímat proces svého učení,“ popisu Machová svůj pohled na známkování, a pokračuje: „Pokud se při práci s žáky využívá FH, žáci sami vědí, jak si v učivu stojí, jak na tom jsou. Dokáží svou práci zhodnotit. Učitel jim podává zpětnou vazbu k jejich práci. Je to však dlouhodobý a náročný proces, než žáci techniky FH začnou správně používat.  S tím musí učitel počítat.“

Při zavádění formativního hodnocení je také důležitá spolupráce s rodiči. „Než učitel začne FH používat, měl by vysvětlit rodičům vliv FH na vývoj jejich dětí. Důležitá je tedy těsná spolupráce s rodiči, aby pochopili i oni, že žáci nemusí být hodnoceni známkou, aby viděli, jak na tom jsou. Když rodiče tuto skutečnost pochopí, začnou vnímat FH jako cestu, která dětem pomůže v tom, že budou přesvědčeny, že nechodí do školy, aby byly hodnoceny, ale proto, abychom jim zde pomohli ve vzdělávání, proto aby se něčemu naučily.“

Závěrem Machová dodává: „Formativní hodnocení je vlastně každé učení, které přináší informaci o aktuálním stavu vědomostí a dovedností žáka.  Jeho používáním bude žák vědět, kde se právě v učení nachází a co má dělat, aby se něčemu dalšímu naučil. FH slouží žákům k tomu, aby se lépe učili a více se toho naučili.“

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která se věnuje vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber