Praktické využití formativního hodnocení

Projekt Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, se zaměřuje na praktické využití formativního hodnocení.

Jakákoliv změna, a to nejen v oblasti školství a vzdělávání, by měla vycházet z postupů, které byly ověřeny výzkumy, pilotované na reprezentativním vzorku škol a mají prokazatelný dopad na zlepšení učení žáků. Formativní hodnocení je již řadu let pevnou součástí mnoha zahraničních vzdělávacích systémů a jakkoliv je jeho zavedení časově náročné, jedná se o směr, kterým se i naše školství musí vydat.  

U formativního hodnocení totiž nejde pouze o zpětnou vazbu, ale o celkovou koncepci pedagogické práce, kterou v základu můžeme rozdělit do pěti strategií: cíle učení a kritéria úspěchu, třídní diskuse a důkazy o učení, poskytování zpětné vazby, vzájemné hodnocení žáků a sebehodnocení žáků.

Každá strategie obsahuje množství konkrétních nástrojů, ze kterých učitel volí ty nejvhodnější do své praxe. Neexistuje však zaručený návod, jak na to, ačkoliv se s podobným požadavkem se ze strany učitelů setkáváme poměrně často. Kdo někdy učil, ví, že do procesu vzdělávání vstupuje nespočet proměnných a fakt, že jste měli s konkrétní aktivitou úspěch v jedné třídě, neznamená, že ho budete mít v jiné třídě znovu. S tím zcela zásadně souvisí porozumění tomu, jakým způsobem na žáky techniky působí, v čem jsou formativní a kdy a proč je aplikovat. Bez toho nemůže formativní hodnocení ve škole fungovat.

Učitelé ve své praxi využívají při hodnocení škály, diagramy či emotikony v domnění, že jde o formativní hodnocení. Vždy je však důležité připojit také kvalitativní složku zpětné vazby, aby příjemce zároveň obdržel informaci o tom, v jaké oblasti udělal chybu a jakým způsobem se může zlepšit. Když učitel takovou zpětnou vazbu poskytne, musí si později najít čas na to, aby zjistil, jak na ni žák zareagoval, a dal mu možnost prokázat vlastní posun.

Implementovat nové postupy do výuky není jednoduché, také proto je realizován projekt Zavádění formativního hodnocení na základních školách. Zaměřuje se zejména na praktické podněty, které učiteli usnadní integraci nových postupů do praxe, kde se následně stávají její přirozenou součástí. Důležité je pro nás praktické ověřování konkrétních technik a nástrojů formativního hodnocení učiteli, propojování s klasickými postupy a především sdílení nabytých zkušeností.

Důraz je kladen na komunikaci nejen mezi učiteli či učitelem a žákem, ale i žáky navzájem. Pedagog si s jednotlivými žáky stanoví cíle a kritéria a pravidelně v krátkých intervalech jim poskytuje zpětnou vazbu a společně vyhodnocují, co se podařilo, na co je potřeba se v budoucnu zaměřit a jak konkrétně postupovat. Formativní hodnocení primárně nesrovnává žáky mezi sebou, ale soustředí se na dosahování cílů u jednotlivců. 

Charakter vzdělávání se mění zároveň se světem. V ideálním případě přichází se změnou samotný učitel, který hledá nové metody a možnosti výuky. Původcem změny však může být i škola měnící vzdělávací systém prostřednictvím vzdělávacích programů nebo projektů. Je potřeba změnit způsob hodnocení u učitelů a zapojení žáků do procesu hodnocení jako „vlastníků“ svého učení.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Pomáháme školám a učitelům při zavádění moderních technologií do vzdělávání, protože jsme přesvědčeni o jejich přínosu pro rozvoj školství a vzdělávání. Pedagogům nabízíme akreditované kurzy, populárně-naučné publikace a odborné konference. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber