Příprava na souhrnné slovní hodnocení

V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Skupiny nabízí pedagogům z okolních škol kolegiální podporu při zavádění formativního hodnocení do jejich praxe.

Ke kvalitnímu slovnímu hodnocení na vysvědčení vede dlouhá cesta a celý proces vyžaduje plánování. Je časově náročné a ne příliš praktické hodnotit v průběhu pouze známkami a poté převést půlroční klasifikaci do textu. Pro souhrnné slovní hodnocení potřebujete průběžně shromažďovat kvalitní podklady založené na důkazech o učení žáků.

Neexistuje ideální postup, ale se začátkem nového pololetí je vhodné naplánovat si předem konkrétní kroky. Níže jsme připravili doporučení za nás.

Použití jednotlivých způsobů hodnocení:

A) Formativní hodnocení v průběhu tematického celku

Když se žák učí, poskytujte mu formativní zpětnou vazbu. Vybírejte, které výstupy budete hodnotit – není nutné hodnotit vše. Do hodnocení zapojte žáky.

B) Sumativní hodnocení na konci tematického celku

Na konci tematického celku ohodnoťte žáky sumativně slovně. Zohledňujte vzdělávací a osobnostní předpoklady žáka i souvislosti, které ovlivňují jeho výkon. Používejte formulace, kterým žáci a rodiče rozumí.

C) Slovní hodnocení na vysvědčení

Sumativní slovní hodnocení poskytnuté v průběhu pololetí použijte při tvorbě vysvědčení, kde shrnete míru osvojení učiva. Můžete popsat přístup žáka k učení nebo poskytnout doporučení obecnějšího charakteru.

Zásady a doporučení

1) Plánujte tematické celky

Pomůže vám to lépe strukturovat a vzájemně provázat učivo, vypořádat se s mylnými představami žáků a plánovat jednotlivé hodiny.

2) Stanovte SMART cíle

Vycházejte z očekávaných výstupů ŠVP a formulujte je tak, aby jim žáci rozuměli. Do stanovování cílů je zapojujte.

3) Vyberte názorné ukázky

Co nejpřesněji si stanovte, jak vypadá požadovaný výstup (např. ukázky konkrétních prací, vzorové příklady, charakteristiky dobré odpovědi).

4) Formulujte kritéria

Popište všechny složky očekávaného výkonu žáka na různých úrovních. Zapojte žáky a nehodnoťte oblasti, které nejsou v kritériích zahrnuty.

5) Naplánujte ověřování

Kdy a jak budete ověřovat učení žáků – získávat důkazy o učení? Prostřednictvím testu, pojmové mapy, klíčové otázky, ústní prezentace či jinak?

6) Zapojte žáky do hodnocení

Používejte vzájemné hodnocení a sebehodnocení, ale nevyužívejte ho jako podklad pro sumativní hodnocení, nýbrž jako prostředek ke zlepšení učení.

7) Připravte si reakce na důkazy

Plánujte, jak na získané důkazy o učení zareagujete a jak povedete další výuku. Připravte si různé varianty pro různé výsledky či výkony žáků.

8) Zaveďte žákovská portfolia

Rozvíjí dovednost hodnotit vlastní práci, stanovovat si cíle, uvědomovat si své silné a slabé stránky. Do portfolia zařazujte i méně povedené práce.

Infografiku naleznete na www.edukacnilaborator.cz/souhrnne-hodnoceni.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Věnujeme se vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber