Proběhla poslední část druhé konference Formativne.cz

Ve středu 2. prosince se uskutečnilo poslední ze tří online setkání v rámci 2. konference Formativne.cz. Jedná se o aktivitu v projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Stejně jako předchozí dvě setkání, v rámci konference Formativne.cz, proběhlo i toto poslední online. Program byl tentokrát rozdělen do čtyř částí – společný úvod, ukázka francouzského vysvědčení, workshop a závěrečná diskuse. V první části již tradičně zazněly zkušenosti s distanční výukou, které tentokrát představila Petra Vallin (PedF UK).

Petra si nechala slovo i v druhé části, kdy účastníkům přiblížila, jak může vypadat vysvědčení bez známek. „Chtěla jsem účastníky inspirovat zkušenostmi ze zahraničí, konkrétně se s učiteli podívat na pojetí hodnocení francouzských primárních škol, kde se známky nepoužívají už přes 20 let,“ uvedla Vallin. Byly diskutovány především otázky Co známky nahradilo?, Jak se vlastně rodiče dozvídají o pokrocích svého dítěte? a Jakým způsobem lze žáky motivovat jinak než samými jedničkami na vysvědčení? Účastníci detailně prostudovali hodnocení v oblasti komunikativních dovedností v mateřském jazyce, a to na úrovni trimestrálního vysvědčení i dílčí hodiny. Během prezentace měli také možnost ve skupinkách diskutovat nad konkrétními podněty, což umožnilo zaktivní zapojení všech účastníků. „Za hlavní přínos považuji to, že se několik účastníků konference s takovýmto pojetím vysvědčení identifikovalo a učitelé měli zájem ho následně hlouběji prozkoumat. Podobná nahlédnutí do zahraničí nás také vybavují argumenty do odborné diskuse a pomáhají nám ukázat, že formativní hodnocení opřené o kritéria není přístupem vhodným pouze pro několik málo inovativních škol, ale že může být používáno i na úrovni celonárodní,“ zhodnotila svůj příspěvek Vallin.

Po přestávce zahájila svůj workshop Lada Fejferová ze ZŠ Chomutov, Školní 1480. Ta využila vlastní videoukázky z hodin, aby přiblížila práci s nástrojem, který se žáky ve speciální třídě používá při hodnocení čteného projevu. Žákům nástroj slouží jako přehled kritérií (například hlasitost, plynulost, intonace), na základě kterých probíhá hodnocení výkonu žákem samotným, spolužáky i vyučující.

V průběhu workshopu byli účastníci několikrát rozděleni do skupin, kdy se zamýšleli nejen nad představeným nástrojem, ale například i tím, jak ho žáci používají, jak jsou vyučující v průběhu aktivity vedeni a jak na její vedení reagují. Po každé skupinové aktivitě proběhlo společné shrnutí, takže se všichni účastnící mohli seznámit s hlavními myšlenkami, které ve skupinách zazněly. Tento způsob sdílení následně komentovala sama Lada Fejferová jako velký přínos pro vlastní sebereflexi. 

Při závěrečné diskusi účastníci opět kvitovali využití videoukázek jako vhodného nástroje pro rozbor hodin. Materiál, který Lada Fejferová na konferenci představila chystá poskytnout do online databanky, která vzniká v rámci projektu na www.formativne.cz. Ostatní učitelé tak budou mít příležitost seznámit se se zmíněným nástrojem pro formativní hodnocení.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Věnujeme se vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více na www.edukacnilaborator.cz

Subscriber