Proběhlo závěrečné setkání třetí online konference Formativne.cz

Ve středu 26. května proběhlo poslední ze tří setkání v rámci 3. konference Formativne.cz. Jedná se o aktivitu v projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Organizátoři se rozhodli pro přesunutí programu do bezpečného online prostředí, což umožňuje účast i zájemcům, kteří by se na celodenní konferenci neměli možnost dostavit. Stanovený rozsah celé akce byl rozdělen do tří odpoledních setkání tak, aby nekolidovala s online výukou učitelů.

Cílem konference je sdílení příkladů dobré praxe z vybudovaných Center kolegiální podpory a představení jednotlivých postupů formativního hodnocení, které zapojení učitelé při své práci využívají, včetně následné reflexe aplikace ve školním prostředí. Zúčastnili se jí převážně učitelé, kteří jsou zapojeni do jedné z 18 skupin formativního hodnocení fungujících na 9 základních školách v různých krajích republiky. Většina účastníků tak již má s formativním hodnocením zkušenosti.

Úvodního slova se již tradičně ujal odborný garant projektu Karel Starý (PedF UK), který přivítal všechny účastníky a popsal strukturu třetího setkání třetí konference. Následně zahájil workshop s názvem Význam cílů a plánování výuky na příkladu dějepisného učiva v návaznosti na slovní hodnocení, na jehož tvorbě se podílel. V úvodní části představil v obecné rovině cíle a jejich význam při plánování výuky. Vytvořil tak teoretický základ, na který navázala praktickou ukázkou práce s cíli Jana Masařová ze ZŠ Rumburk. Účastníci měli možnost seznámit se s konkrétní aktivitou realizovanou v rámci distanční výuky od jejího plánování přes realizaci po slovní zpětnou vazbu žákům. Ukázka slovního hodnocení byla využita jako materiál pro diskusi ve skupinách, na kterou navazovalo společné zhodnocení. V závěrečné části workshopu nabídla Jana Masařová ukázky vrstevnického hodnocení, které si žáci poskytli v rámci jiné výukové aktivity.

Po přestávce vystoupila Tereza Krčmářová (PedF UK) s tématem žákovská portfolia. Představila různé druhy portfolií, výhody jejich využití ve školním prostředí i to, jak s portfolii pracovat. Následovala společná diskuze, při které účastníci sdíleli vlastní zkušenosti s prací s žákovskými portfolii.

Tereza Krčmářová se tématu portfolií dlouhodobě věnuje a k jejich tvorbě vede i své studenty.  V jednom z dřívějších rozhovoru uvedla: „Portfolio chápeme jako uspořádaný a komentovaný soubor produktů práce žáka za určité období. Práce s vlastním portfoliem rozvíjí u žáků dovednost hodnotit vlastní práci, stanovovat si cíle svého učení, uvědomovat si své silné a slabé stránky. Může být funkčním nástrojem pro komunikaci o učení žáka mezi žákem samotným, jeho učiteli a rodiči. Ze své podstaty je velmi individuální a umožňuje nám uvidět osobnost a pokrok žáka, přinést důkazy o jeho učení. To je současně cílem formativní hodnocení. I tady však platí, musí se to umět a pracovat s tímto portfolii systematicky a dlouhodobě.“

Na podzim roku 2021 proběhne celodenní závěrečná konference projektu, která bude otevřená široké odborné veřejnosti.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která se věnuje vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber