Slovní hodnocení neznamená vždy formativní

V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Skupiny nabízí pedagogům z okolních škol kolegiální podporu při zavádění formativního hodnocení do jejich praxe. Ale co vlastně hodnocení je?

Dle Slavíka jde o všechny hodnotící procesy a jejich projevy, které bezprostředně ovlivňují výuku nebo o ní vypovídají. Hodnocení by mělo být objektivní a přiměřené, ideálně s ohledem na předem dané cíle učení a kritéria. Načasování je individuální dle aktuálních podmínek. není dáno, že okamžitá zpětná vazba je lepší než opožděná. Různé výzkumy se ve výsledcích rozchází.

Legislativně, dle školského zákona, hodnotíme prospěch prostřednictvím klasifikace, slovního hodnocení nebo kombinací předchozích dvou. Oba první dva jmenované způsoby hodnocení mají svá specifika.

Klasifikace se používá pro sumativní hodnocení, tedy zhodnocení žákova výkonu. Klasifikaci učitel použije, když chce ohodnotit výsledek žákova učení. Mnoho učitelů se však shoduje v názoru, že pětistupňová škála je nedostatečná a každý stupeň v sobě zahrnuje rozdílnou kvalitu v práci žáků. Přestože je jakékoli hodnocení časově náročné, je známkování ve srovnání s hodnocením slovním výrazně časově úspornější. Na druhou stranu má známka pro příjemce malou vypovídající hodnotu o tom, není jasné v čem konkrétně žák chyboval, jaká je příčina chyby či možnost nápravy.

Jestliže je klasifikace primárně spojena se sumativním hodnocením, u slovního hodnocení to takto jednoznačně definovat nelze. Slovní hodnocení totiž může být použito v sumativní i formativní funkci. Jestliže je např. slovní hodnocení použito na vysvědčení, má z podstaty smyslu vysvědčení sumativní charakter.

Slovní hodnocení pro poskytovatele časově náročnější, ale ve srovnání se známkami má větší potenciál pomáhat žákům v učení. Učiteli umožňuje formulovat slabé a silné stránky, položit otázky k zamyšlení, navrhnout další postup v učení každého žáka.

Slovní hodnocení ale také klade nároky na schopnosti pedagogů. Je třeba používat popisný jazyk (nikoli posuzující) a znát žáky individuálně proto, aby měla zpětná vazba co největší dopad na učení žáků. Ne vždy je totiž reakce na zpětnou vazbu taková, jakou učitel očekává a je třeba, aby učitel zjišťoval, jestli čas a energie investovaný do formulace zpětné vazby měla prokazatelný efekt na učení žáka a ověřovat, jestli postupy, které využívá, jsou efektivní.

Dylan Wiliam doporučuje, aby učitelé ohodnotili jen čtvrtinu prací, druhou čtvrtinu aby si navzájem ohodnotili žáci (vrstevnické hodnocení), čtvrtinu aby ohodnotil sám žák (sebehodnocení) a jednu čtvrtinu učitel nehodnotil, pouze žákovské práce zběžně projel.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Věnujeme se vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber