Třetí konference Formativne.cz s přehledem zvládá online prostředí

Ve středu 31. března proběhlo první ze tří setkání v rámci 3. konference Formativne.cz. Jedná se o aktivitu v projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Po zkušenostech s druhou konferencí se organizátoři opět rozhodli pro přesunutí programu do bezpečného online prostředí. Stanovený rozsah celé akce byl rozdělen do tří odpoledních setkání tak, aby konference nekolidovala s online výukou učitelů. První setkání se uskutečnilo ve středu 31. března od 15 hodin. Zúčastnili se jí převážně učitelé, kteří jsou zapojeni do jedné z 18 skupin formativního hodnocení fungujících na 9 základních školách ve čtyřech krajích republiky (Karlovarský, Ústecký, Plzeňský a Středočeský). Většina účastníků tak již má s formativním hodnocením zkušenosti.

Cílem konference je sdílení příkladů dobré praxe z vybudovaných Center kolegiální podpory (CKP) a představení jednotlivých postupů formativního hodnocení, které zapojení učitelé při své práci využívají, včetně následné reflexe aplikace ve školním prostředí.

Setkání zahájil úvodním slovem odborný garant projektu Karel Starý (PedF UK). Účastníkům představil časový rámec jednotlivých částí konference a následně i program samotného setkání. Jako první bylo na řadě téma propustek, které nejprve prostřednictvím konkrétních ukázek přiblížila Květa Sulková, hlavní metodička vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř. Návštěvníci se tak mohli seznámit s nástrojem, který učiteli slouží pro rychlou zpětnou vazbu na konci hodiny. Propustky mohou vycházet ze sebehodnocení žáků (ukazují, jak jim látka přišla náročná, co se naučili nového, co jim připadalo zajímavé, zda jim vyhovovala práce ve skupině apod.), nebo ověřovat porozumění žáků, a přinášet tak důkazy o jejich učení.

Na úvodní vhled do problematiky navázaly Pavla Nawratová a Renata Klimešová ze ZŠ Zdice, které ve spolupráci s Veronikou Laufkovou (PedF UK) představily ukázku práce s propustkami ve svých vlastních hodinách. Součástí jejich prezentace byly videozáznamy z hodin či fotografie propustek vyplněných žáky v online prostředí. Účastníci byli tématem velmi zaujatí, o čemž svědčí i společná diskuze, která po prvním bloku následovala.

Po přestávce nabídl program workshop tria Olga Turnová, Anna Churáčková a Peter Zafka ze ZŠ Navis v Dobřejovicích. Ti sdíleli svou cestu ke slovnímu hodnocení, kterou v průběhu letošního roku procházeli i s ostatními kolegy z jejich školy. Velký úraz byl přitom kladen na promyšlené plánování, přípravu a jasně stanovené cíle a kritéria, na základě kterých má být hodnocení poskytnuto. V průběhu workshopu měli účastníci možnost zapojovat se do skupinových aktivit, například při posuzování konkrétních slovních hodnocení.

Závěrečná část nabídla možnost diskuse, kterou někteří návštěvníci využili buď v podobě přímých otázek, nebo otázek v chatu.

Druhé setkání proběhne ve středu 21. dubna opět od 15 hodin.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která se věnuje vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz

Subscriber