Získávejte důkazy o učení žáků

V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se s dalšími schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Do projektu je dále zapojeno dalších 21 škol. Jedním z témat, kterému se učitelé věnují, je druhá strategie formativního hodnocení, tedy třídní diskuse a důkazy o učení.

Učitelé během hodiny průběžně zjišťují, co se žáci naučili – obvykle prostřednictvím krátkých testů, opakovacích cvičení nebo řízenou diskusí. Jak ale ověřit porozumění každého jednoho žáka tak, aby to v hodině – nebo po ní – nezabralo příliš mnoho času?

V první řadě je třeba si uvědomit, že chování žáků v průběhu hodiny nevypovídá o jejich učení. Žáci mohou být pozorní, angažovaní a soustředěně pracovat – a i tak se mnoho nenaučit. Nelze proto při kontrole učení žáků spoléhat na dojmy, které z hodiny máte. Potřebujete přímé důkazy, které učení žáků odhalí. Prověřování porozumění by mělo probíhat pravidelně, jako pevná součást hodin, abyste chyby žáků zachytili co nejdříve.

Otázky s více odpověďmi

Doporučujeme například použití otázek s více odpověďmi, na které odpovídají všichni žáci najednou formou hromadného hlasování. K tomu jsou velmi vhodné mazací tabulky, na které žáci své odpovědi zapisují a po vyzvání naráz ukazují směrem k vám. Když je to možné, naplánujte odpovědi, kde je více možností správně (žáci mají za úkol určit všechny správné odpovědi), snížíte tak pravděpodobnost, že žák zvolí správné řešení náhodou.

Ať už použijete otázku s více odpověďmi nebo jiné prostředky pro prozkoumání znalostí žáků, plánujte je tak, aby splňovaly několik parametrů: zaměřují se na klíčové myšlenky hodiny, žáci je mohou vypracovat samostatně a rychle, odhalují mylné představy žáků a kontrola získaných odpovědí učitelem není zdlouhavá. Zároveň byste měli být schopni ze získaných odpovědí vyčíst nejen kdo chyboval, ale co konkrétně k chybě vedlo. To vám následně pomáhá při plánování nejvhodnějšího postupu, jak žáka v učení podpořit.

Všichni pochopili?

Od ověřování znalostí nás mohou odrazovat psychologické důvody. Rádi sami sebe vidíme v tom lepším světle a chceme si udržet přesvědčení, že naše práce je žákům ku prospěchu. Když zjišťujete porozumění celé třídy, vystavujete se velmi reálné možnosti, že zjistíte, že na tom vaši žáci nejsou zdaleka tak dobře, jak si myslíte. Často nám k potvrzení toho, že se žáci něco naučili stačí kontrolní fráze Všichni pochopili? nebo Máte nějaké otázky? To ale předpokládá, že si žáci uvědomují, že něco neví, nebo něco špatně pochopili. K tomu ale mnohdy nemají potřebné kompetence. Proto musíme jejich porozumění prověřovat. Navíc, když hledáte důkazy učení žáků, osobně se tím zavazujeme, že na ně budete reagovat – bezprostředně během hodiny, nebo v hodině následující.

Cílem je pomoci každému žákovi, aby dosáhl alespoň minimální míry porozumění v probírané oblasti, obzvláště v předmětech kumulativního charakteru. Když budete na základě důkazů zjišťovat, co se žáci naučili, dokážete rychle reagovat na jejich potřeby a zlepší se úroveň jejich znalostí.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která se věnuje vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber