Známkovat, nebo ne?

Rozhodne-li se učitel, potažmo celá škola, pro formativní hodnocení, nemusí to hned znamenat konec se známkováním. Známkování, tedy způsob sumativního hodnocení je možné použít k závěrečnému vyhodnocení toho, do jaké míry si žák osvojil požadované učivo.

Formativní hodnocení učitel využívá v okamžiku, kdy se žák ještě učí, tedy během procesu učení. Přiblížit bychom to mohli na jednoduchém příkladu hodiny výtvarné výchovy, kdy žák přichází za učitelem se svým výkresem. Učitel zhodnotí práci na základě stanovených kritérií, individuálně se žákem probere další možnosti, jak výkres ještě vylepšit a dá mu příležitost pro to, aby získanou zpětnou vazbu využil. Taková situace se může v průběhu hodiny několikrát opakovat. Na konci hodiny učitel výkresy oznámkuje. V průběhu hodiny učitel poskytoval hodnocení formativní, na konci žáky ohodnotil sumativně.

Hodnotit formativně ale neznamená pouze slovně, učitelé mohou využívat různé škály, diagramy či emotikony, vždy je však důležité, aby příjemce zpětné vazby zároveň obdržel informaci o tom, v jaké oblasti udělal chybu a jakým způsobem se může zlepšit. Ve chvíli, kdy takovou zpětnou vazbu učitel poskytne, měl by si později najít čas i na to, aby zjistil, jak na ni žák zareagoval a dát mu možnost prokázat vlastní posun.

Když učitel zadá test, který následně oznámkuje, získá informace o tom, kteří žáci se testovanou látku naučili, a kteří ne. Pokud kromě rozdání známek nenásleduje další zpětná vazba, má tento test čistě sumativní funkci. To neznamená nutně nic špatného. Existují rozsáhlé výzkumy, které ukazují, že pravidelné testování zvyšuje výkon žáků tím, že zlepšuje jejich schopnost vybavit si věci z paměti (P. C. Brown, Roediger & McDaniel, 2014) a že snižuje jejich strach (viz například Agarwal, D’Antonio, Roediger, McDermott & McDaniel, 2014).

Logicky nemůžeme tento proces nazvat formativním. Žáci se díky pravidelnému testování budou učit více, ale výsledky tohoto hodnocení by neformovaly budoucí směr jejich učení (výhody pravidelného testování se objevují i tehdy, není-li test oznámkován).

Známkování testů může učiteli ukázat, kteří žáci potřebují dodatečnou podporu. Na základě toho bude schopen pomoct těm studentům, kteří to potřebují nejvíce. Učitel bude moci lépe rozhodovat o rozdělení svého času a výsledky testů budou udávat směr učení žáků. Jestliže si učitel všimne, že chyby, které žák v testu udělal, byly způsobeny špatným pochopením látky, může hodnocením poskytnout žákovi konkrétnější zpětnou vazbu.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Věnujeme se vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber